Novinky

Výzva MAS_007/1.2/1

              Výzva MAS_007/1.2/1

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:

309012001 – 1.2. Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_007/1.2/1

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia: 4.10.2019

Dátum uzavretia: 22.1.2020

Viac informácii k výzve spolu s prílohami nájdete tu:  http://www.massecovce.sk/-vyzvy