Novinky

Konferencia

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národná sieť rozvoja vidieka SR zorganizovala pre Miestne akčné skupiny konferenciu pod názvom "Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD", ktorá sa konala v dňoch 22.10.- 24.10.2018 v Demäňovskej Doline. Prvý deň konferencie sa týkal týchto tém: Všeobecné informácie k realizácii projektov, Systémy financovania, Žiadosti o platbu, Nezrovnalosť, Monitorovanie projektov a Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru. Témy druhého dňa sa týkali posledného bodu predchadzajúceho dňa, v ktorom sa preberali podmienky hodnotenia žiadosti o NFP, podmienky poskytnutia príspevku, konanie o žiadosti o NFP a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Druhou časťou tohoto dňa konferencie bola prednáška s názvom Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD. Prednášajúci sa tu zameral na Výzvu a Žiadosti o NFP, jej predkladanie, overenie, hodnotenie a kontrolu. Tretí deň konferencie pokračoval v začatej téme predchadzajúceho dňa. Hovorilo sa o Výzve na predkladanie projektových zámerov, projektových zámeroch, ich posudzovaní a hodnotení a tiež o overení procesu posudzovania/hodnotenia projektových zámerov zo strany PPA.