Novinky

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP MAS_007/7.4./2

Výzva MAS_007/7.4/2

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_007/7.4/2

Podopatrenie: 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Dátum vyhlásenia: 10.6.2019

Dátum uzavretia: 3.9.2019

Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu: http://www.massecovce.sk/-vyzvy