Novinky

Postupy MAS v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP

Dňa 10.apríla 2019 sa uskutočnilo v Košiciach školenie pre MAS Košického kraja, ktoré organizovala Regionálna anténa národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj na tému Postupy MAS v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Školitelia Mgr. I. Kociánová, Ing. V. Bružeňák z MPaRV SR prednášali o týchto postupoch pre MAS, aj prijímateľov NFP. Zároveň každá MAS nahrávala Harmonogram výziev v programe ITMS2014+, ktorý bol v hneď zaslaný na PPA, kde došlo k jeho schváleniu. Miestne akčné skupiny nahrali v ITMS2014+ aj prvé výzvy s prílohami, ktoré zaslali znova na schválenie PPA.  O verejnom obstarávaní potrebnom pri týchto projektoch prednášali zástupkyne PPA.