Odborní hodnotitelia

Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov   žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Vyhlásenie: 8.10.2023

Uzavretie: 16.10.2023

Kód a názov podopatrenia PRV SR
2014
– 2022

1: 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

2:  7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

3: 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Prílohy stiahnuť v časti Výzvy PRV: "01_2023 Výzva OH"