Novinky

Stretnutie Združenia pre regionálny rozvoj - Východ,o.z.

Programom stretnutia v Lesnici na chate Pieniny bolo GDPR školenie, informácie ohľadom implementácie IROP/PRV, informácie o stave podaných žiadostí, informácia o stave ŽoP,ŽoNFP, informácie o "Školení ITMS2014+",LEADER v NRO a tiež VO-elektronizácia od 18.10.2018,novelizácia zákona od 1.1.2019. Diskusia účastníkov bola aktívna a týkala sa všetkých bodov programu . Školitelia odpovedali na všetky položené otázky. Po skončení oficiálnej časti školenia bol pre účastníkov školenia pripravený program na načerpanie síl do ďalšej práce v podobe plavby na plti alebo prehliadky múzea v Červenom Kláštore.