Činnosť

Vznik a história partnerstva

Formovanie partnerstva MAS Sečovský región prebiehalo v niekoľkých časových etapách. Obce nachádzajúce sa v Sečovskom regióne prejavili záujem spoločne riešiť problémy na svojom území, chrániť záujmy svojich obyvateľov a rozvíjať spoločný potenciál za účasti verejnosti. Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. (ďalej „MAS“) je nevládne, nepolitické, nezávislé združenie fyzických a právnický osôb. Toto združenie je právnickou osobou, ktorá bola kreovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 83/1993 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 05.03.2013. Jeho sídlom je Mestský úrad, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 1, 078 01 Sečovce. Združenie získalo právnu subjektivitu registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 19.4.2013.

Dôvodom vzniku združenia bol zámer spojiť sily a prostriedky pri presadzovaní spoločných cieľov a záujmov v rôznych oblastiach rozvoja a spoločenského života obcí ako aj umožniť účasť verejnosti na rozhodovaní o zámeroch súvisiacich s regionálnou politikou. Organizovali sa spoločné stretnutia, navrhovali sa a pripravovali sa spoločné zámery, ktoré sa postupne riešili aj v jednotlivých obciach na verejných zhromaždeniach.

Cieľom združenia je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia, predovšetkým však aktivít realizovaných v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny. Jeho poslaním je taktiež rozvíjať spoluprácu orgánov verejného sektora a neverejného sektora. Spoločnou stratégiou je ponúkať efektívne programy s cieľom dosiahnuť zvýšenie kvality života na území mesta a celého mikroregiónu.

Toto poslanie sa MAS snaží napĺňať týmito činnosťami:

  • zvýšenie príťažlivosti regiónu vo všetkých smeroch;
  • aktívne prispievanie k rozvoju malého a stredného podnikania v súlade so zásadami partnerstva a trvalo udržateľného rozvoja;
  • aktívne prispievanie k regionálnemu rozvoju vo všetkých smeroch vo vzťahu k mikroregiónu;
  • vypracovávanie návrhov, odporúčaní a koordinácií spoločných projektov a programov;
  • spolupráca v oblasti ochrany prírody, životného prostredia, vodných zdrojov a odvrátenia živelných pohrôm;
  • spolupráca v humanitárnej oblasti;
  • zachovanie spoločného kultúrneho dedičstva;
  • propagácia jednotlivých akcií členov združenia a propagáciu mikroregiónu ako celku;
  • získavanie finančných zdrojov na realizáciu zámerov a cieľov združenia.