Organizačná štruktúra

Štruktúra a organizácia verejno-súkromného partnerstva MAS Sečovský region, o. z. ako aj podrobný popis jednotlivých orgánov, ich činností a delegovania sú definované v Stanovách MAS Sečovský region, o. z., Schéme Organizačnej štruktúry a v Organizačnom poriadku.

Orgány MAS:

  • Valné zhromaždenie,
  • Výkonný výbor,
  • Predseda a podpredseda,
  • Výberová komisia,
  • Monitorovací výbor,
  • Revízna komisia