Novinky

OZNAM O PLÁNOVANOM ZRUŠENÍ VÝZIEV k 14.6.2023

MAS Sečovský región,o.z.,  týmto oznamuje plánované zrušenie výziev IROP ku dňu 14.6.2023 z dôvodu aktualizácie riadiacej dokumentácie IROP a nevyhnutnosti zapracovať tieto zmeny do predmetných výziev.

V rámci predmetných výziev doposiaľ nebola prijatá žiadna ŽoPr.
Po zapracovaní zmien budú výzvy vyhlásené nanovo.

Predmetom zrušenia sú výzvy:

IROP-CLLD-P984-512-005

IROP-CLLD-P984-512-004

IROP-CLLD-P984-512-003

IROP-CLLD-P984-511-002