Novinky

Školenie ITMS2014+

Na školení ITMS2014+, ktoré sa konalo 1. a 2.10.2018 v Košiciach v Kultúrno-spoločenskom centre, sa zúčastnili manažéri a pracovníci MAS Sečovský región, o.z. . Školenie bolo rozdelené na neverejnú a verejnú časť ITMS2014+. Prvý deň sa školitelia venovali základom neverejnej časti ITMS2014+ , stratégii CLLD a hodnotiacim kritériám a ich vzťahu k výzve a programovej štruktúre. Ďalším bodom boli výzvy, harmonogram výziev vytvorenie a ich úprava, hodnotiace kritériá. Hovorilo sa tiež o schvaľovacom procese Žiadosti o NFP. Druhý deň pokračoval procesom vytvorenia projektu, implementáciou projektu a kontrokou projektu. V pobedňajších hodinách sa venovali verejnej časti ITMS2014+, a to základom používania verejnej časti ITMS2014+, ziadosti o NFP. Posledná časť bola zameraná na verejné obstarávanie, účtovné doklady a žiadosti o platbu. Počas celého školenia bolo položených mnoho otázok zo strany školiacich sa a tiež veľa odborných odpovedí od školiteľov.