Novinky

Výzva na výber OH

Výzva MAS Sečovský región, o.z. na výber odborných hodnotiteľov  žiadostí o NFP z PRV SR 2014-2020

Miestna akčná skupina Sečovský región, o.z. (ďalej len „MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje

Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (7.2)

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (7.4)

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (6.4)

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov  (4.1)

Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie (1.2)

Kód a názov podopatrenia:

Podopatrenie 7.2

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.4

Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Podopatrenie 6.4

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Podopatrenie 4.1

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Podopatrenie 1.2

Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Dátum vyhlásenia: 24.7.2019

Dátum uzavretia: 30.8.2019

Viac informácii k výzve spolu s prílohami najdete tu:  www.massecovce.sk - vyzvy