Novinky

POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. NFP309190N965

Hlavným cieľom predkladaného projektu „Animačné náklady MAS Sečovský región, o. z. súvisiacich s oživovaním stratégie CLLD“ je dosiahnutie efektívnej propagáciečinnosti MAS, organizovanie informačných aktivít a šírenie príkladov dobrej praxe. MAS bola poskytnutá výška NFP 35 000 € z MPaRV SR a Programu regionálneho rozvoja.