Novinky

15.apríla 2019

Pracovné stretnutie zástupcov MAS košického a prešovského kraja zorganizovalo ZRR-VÝCHOD,o.z. dňa 15.apríla 2019 v Košiciach- MČ Poľov. Programom stretnutia bolo informovanie o aktuálnej situácii MAS a o chode MAS v nasledujúcom období. Preberali sa žiadosti o platbu za uplynulé obdobia, vymieňali sa skúsenosti a rady ako postupovať a čoho sa vyvarovať. Diskutovalo sa o harmonograme výziev a vyhlásení výziev na nasledujúce obdobie, ktoré boli zaslané na schválenie PPA. Taktiež sa hovorilo o animačných nákladoch a o spolupráci s inými MAS na miestnej úrovni a v zahraničí. Preberala sa aj aktualizácia Stratégie CLLD v súlade s usmernením RO pre PRV 2014-2020 č.3.- časť IROP. Záverečným bodom bola diskusia, v ktorej sa preberali rôzne otázky týkajúce sa MAS. Stretnutie viedol Ing. Miloš Mihok, ZRR-VÝCHOD,o.z. .