Novinky

Stretnutie MAS v Margecanoch

Stretnutie zástupcov MAS v Margecanoch sa týkalo najnovších informácií o implementácii CLLD. Zúčastnení rokovali o zosúladení postojov k aktuálnej situácii LEADER. Aj tu si navzájom vymenili poznatky a skúsenosti ohľadom podaných žiadostí a kontrol zo strany poskytovateľov.