Územie

Všeobecná charakteristika územia

Územie MAS sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji, a to v severnej časti okresu Trebišov, pričom samotné územie MAS obklopuje jej prirodzené centrum – mesto Sečovce, podľa ktorého je MAS pomenovaná.

Severnú hranicu územia MAS tvorí hranica medzi Košickým samosprávnym krajom a Prešovským samosprávnym krajom, ktorá je súčasne hranicou medzi okresmi Trebišov a Vranov nad Topľou.

Na severovýchode je hranica územia MAS zhodná s hranicou prebiehajúcou medzi okresmi Trebišov a Michalovce.

Juhovýchodná hranica skúmaného územia MAS je vymedzená hranicou prebiehajúcou medzi katastrálnymi územiami obcí zapojených do MAS a katastrálnymi územiami obcí, ktoré nie sú jej členmi.

Juhozápadná hranica územia MAS je vymedzená hranicou medzi okresmi Košice-okolie a Trebišov.  

Územie MAS Sečovský región,o.z.

                              Región

HISTÓRIA ÚZEMIA MAS

Sečovce a okolie (Sečovský región), kde ležia obce MAS sa nachádzajú v západnej časti Východoslovenskej nížiny vo výške od 140-260 m n.m.,v teplej, mierne suchej klimatickej oblasti. Obopínajú ju východné svahy Slanských vrchov a je to aj stredná časť Slanských vrchov. Každá z obcí MAS má svoju históriu, pamiatky, kultúru, tradície. Väčšina týchto obcí vznikla v 14. storočí, od vtedy sa zachovali prvé písomné zmienky. V každej z nich prebiehali rôzne historické udalosti: obce boli predané, odstúpené, odňaté, patrili k bohatým panstvám, a pod..
Územie, na ktorom sa nachádza MAS je typickou poľnohospodárskou krajinou, na západe pahorkovinatého charakteru prechádzajúceho do horského pásma Slanských vrchov a na východe do širokej roviny Východoslovenskej nížiny. Poľnohospodárstvo, ktoré v minulosti predstavovalo hlavný zdroj obživy tunajšieho obyvateľstva výrazne ovplyvňovalo aj prijímanie rozhodnutí, ktoré vyúsťovali do vysťahovalectva, a to v polovici 18. storočia na Dolnú zem do Vojvodiny a na konci 19. storočia a začiatku 20. storočia do Spojených štátov amerických a Kanady. Pre územie je rovnako typické zachovávanie bohatých folklórnych
tradícií, čo sa odráža aj v počte a zastúpení folklórnych skupín v jednotlivých obciach MAS. V rámci geomorfologického členenia SR sa územie MAS rozprestiera na hranici dvoch geomorfologických podsústav a troch geomorfologických celkov, a to:
1. v podsústave Karpaty - v provincii Západné Karpaty, v subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, v Matransko-Slanskej oblasti:
 v celku Slanské vrchy - v podcelkoch Mošník a Bogota;
2. v podsústave Panónska panva - v provincii Východopanónska panva, v subprovincii Veľká dunajská kotlina, v oblasti Východoslovenská nížina:
 v celku Východoslovenská pahorkatina - v podcelku Podslanská pahorkatina,
 v celku Východoslovenská rovina - v podcelkoch Trebišovská tabuľa a Ondavská rovina.
Slanské vrchy, ktoré sa tiahnu severo-južným smerom, tak vytvárajú prirodzenú geografickú bariéru, ktorá v skúmanej oblasti od seba oddeľuje dva historické regióny, a to Abov a Zemplín. V rámci súčasného územno-správneho členenia SR nimi prechádza aj hranica
medzi okresmi Košice-okolie a Trebišov. Práve táto hranica vymedzujúca územia uvedených okresov predstavuje zároveň západnú hranicu MAS.
Najvyšším bodom na území MAS a zároveň aj v okrese Trebišov je vrch Mošník, s nadmorskou výškou 911 m n. m.. Tento vrch, ako aj po ňom pomenovaný podcelok Slanských vrchov, sa nachádza v severozápadnom cípe analyzovaného územia, na mieste, kde sa stretávajú hranice troch okresov – Trebišov, Košice-okolie a Vranov nad Topľou.
Spoločným znakom mnohých týchto obcí MAS Sečovský región, o.z. je to, že boli vypálené počas 2.svetovej vojny a spustošené ustupujúcimi nemeckými vojskami. Počas vojny boli obyvatelia nútení pre nemecké vojská vykonávať opevňovacie práce, kopanie zákopov, Časť obyvateľstva sa skrylo v horách, kde iba ťažko prežívalo a časť bola nútená vysťahovať sa do dedín, kde neprebiehali také silné boje ako v tejto oblasti. Odohrala sa tu jedna z rozhodujúcich bitiek na Dargovskom fronte v roku 1944, kde boli nemecké vojská porazené a ustupovali ďalej na západ. Vojna zanechala ťažké nezahojiteľné stopy, mnohí pohynuli, alebo sa už nikdy nevrátili z vojny. V roku 1945 bola táto oblasť oslobodená Červenou armádou. Vzhľadom k tomu, že táto oblasť MAS bola v minulosti zničená, zachovalo sa iba málo historických pamiatok, ktoré by sa v súčasnosti dali využiť na prezentáciu regiónu MAS. V rokoch po vojne došlo k povojnovej obnove obcí, výstavbe nových domov, ktoré sú pre túto oblasť MAS charakteristické, majú tvar veľkého písmena L.
Na vrchole Dargovského priesmyku sa čnie Pamätník víťazstva, symbol víťazstva nad fašizmom. Okolo neho sa nachádzajú lesy, ktoré ponúkajú veľa rekreačných a turistických možností, sú tu aj ubytovacie kapacity, možnosti celoročného využitia športových ihrísk- bowlingové dráhy, tenisové kurty, autokros, volejbalové ihrisko.Po vyznačených chodníkoch môžete spoznávať krásy okolitej prírody a Slanských vrchov. Bukové lesy ponúkajú dobrú poľovačku, ale aj bohatý zber húb. V Dargove je vstupná brána do národnej prírodnej rezervácie Bačkovská dolina, kde môžete vidieť bociana čierneho, sokola sťahovavého, myšiaka hôrneho. V tejto časti MAS je vyhlásené chránené vtáčie územie, ktoré pokrýva viacero obcí.
Charakter týchto obcí bol v minulosti prevažne poľnohospodársky, čo prevláda aj v súčasnosti. Jednotlivé poľnohospodárske pozemky, lesy, rybníky,... obhospodarujú podniky, družstvá, farmy, súkromného alebo štátneho charakteru. Vo viacerých obciach existujú podnikateľské subjekty, ktoré spolupracujú s MAS a obcami, zapájajú sa do rozvoja tohto regiónu, ponúkajú mnohé možnosti vyžitia sa, ako napr. wellnes, kúpanie, saunovanie, ale aj predaj z dvora - ovčí syr a výrobky z neho, čo využívajú miestni, ale aj okoloidúci. V každej obci sa nachádzajú drobné architektonické prvky, ktoré dopĺňajú charakter obcí a dotvárajú celkový dojem. V celom regióne MAS sa nachádzajú pekné prírodné zákutia, mnohí využívajú oddych pri rybníkoch. Okolie tvorí krásna príroda, mnoho starých stromov, hlavne líp, bukov, mnohé z nich sa nachádzajú na cintorínoch. Obce skrášľujú dominantné sakrálne stavby historického významu, ale aj nové moderné architektonické stavby, často veľmi pekné stavby. V každej z nich prebieha rôzna výstavba, rekonštrukcie kultúrnych domov, domov smútku ciest, chodníkov, oddychových zón a športových ihrísk pre deti aj dospelých, stavajú sa multifunkčné ihriská, kde prebieha život v obciach, ľudia sa venujú rôznym kultúrnym a športovým aktivitám. Konajú sa tu folklórne festivaly, rôzne akcie zábavno-súťažného charakteru, ako je napr. výstava psov, varenie lekváru, do ktorých sa zapájajú ľudia z obcí ,
celého regiónu MAS, ale aj iných regiónov.

Výhody

z hľadiska polohy a lokalizácie územia (geografická, administratívno- správna poloha a pod.). Za najväčšie výhody lokalizácie územia MAS možno považovať nasledovné skutočnosti:

  • územie MAS tvorí historicky, geograficky ako aj infraštruktúrne prirodzený celok spätý s mestom Sečovce, t.j. existuje tu všeobecne vnímané povedomie o tomto prirodzenom regióne;
  • počet obcí (16) zastúpených v MAS nie je umelo navyšovaný alebo znižovaný, ich počet zodpovedá skutočnému stavu a záujmu zo strany zapojených obcí podieľať sa na spoločnom rozvoji tohto regiónu;
  • v rámci územia MAS neexistuje žiadna prírodná bariéra (napr. vrchy, vodné plochy a pod.) ani žiadna umelá prekážka (napr. pozemná infraštruktúra) vyčleňujúca nejakú obec z prirodzeného regionálneho celku, ktorá by mala výrazný vplyv na zapájanie sa danej obce do činnosti MAS a ktorá by si vyžadovala k danej obci osobitný prístup;
  • v rámci územia MAS existuje dobré infraštruktúrne prepojenie medzi jednotlivými obcami a mestom Sečovce, ako aj s okresným mestom Trebišov, krajským mestom Košice, ale aj s mestami Michalovce a Vranov nad Topľou. Územie MAS pretínajú cesty I. triedy, a to I/50 vedúca zo západu na východ cez mesto Sečovce, ktorá okrem iného zabezpečuje spojenie MAS s mestami Košice a Michalovce, I/79 vedúca zoseveru na juh, ktorá zabezpečuje spojenie MAS s mestami Trebišov a Vranov nad Topľou;
  • v meste Sečovce existujú pre tento región regionálne pobočky a pracoviská verejných/štátnych inštitúcií, ako aj pobočky súkromných spoločností.

Nevýhody

z hľadiska polohy a lokalizácie územia (geografická, administratívno- správna poloha a pod.). Nevýhody lokalizácie územia MAS predstavujú najmä tieto faktory:

  • územie MAS patrí k najvýchodnejším regiónom Slovenska, takže z infraštruktúrneho a hospodárskeho hľadiska nepatrí medzi rozvinuté regióny, a z tohto pohľadu predstavuje územie zaostávajúce za rozvinutými regiónmi;
  • územie MAS nemá priame pripojenie na diaľnicu ani na rýchlostnú cestu;
  • v rámci územia MAS nie je zabezpečený prístup k osobnej vlakovej preprave (osobná vlaková preprava na trati č. 192 medzi Vranovom nad Topľou a Trebišovom bola zrušená v roku 2003);
  • väčšina územia sa nachádza na rovinatom teréne s prevažujúcou poľnohospodárskou činnosťou, a z tohto pohľadu územie nie je bohaté na prírodné krásy, turistické trasy a vyhliadky (s malou výnimkou turistických trás v rámci Slanských vrchov).